SKYDDAT BOENDE

Ingen skall behöva uppleva våld, förtryck eller misshandel från sina anhöriga eller andra

Melias Resurs erbjuder insats “skyddat boende” för kvinnor med eller utan barn samt familjer och enstaka individer som är i behov av skydd och omsorg. Ur ett längre perspektiv vet vi att behovet av kvalificerat skydd och stöd i ett tidigt skede.
För de utsatta är detta extremt viktigt. Därför har vi utvecklat vårt koncept för bästa möjliga skydd både yttre och inre sådan.

VÅRA MEDARBETARE OCH ARBETE MED SKYDDSBEHOV

Våra skyddsboende har tillgången till vår egen psykolog. Här kan vi erbjuda psykologstöd för bearbetning av eventuella trauman, samt en allmän krisbearbetning. Vi arbetar både mot den vuxnes krisbearbetning men även ev barn. Melias skyddsenhet utgörs av ett flertal medarbetare med erfarenhet av att arbeta som familjebehandlare, skyddsassistenter och kvalificerad behandlingspersonal Vårt team har mycket stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersförtryck, hedersbrott och andra brott där skyddsbehov uppstår. Teamet har även lång erfarenhet av arbete med skyddsbedömningar och kan agera konsult åt socialtjänsten.

FÖR SOCIALTJÄNSTEN

  • Jour dygnet runt för de skyddsplacerade med hedersproblematik men även skyddsplacering med annan hotbild och behov.
  • Skyddat boende vuxna med eller utan barn.
  • Skydd kan ges i form via öppenvård i skyddslägenheter. Skydd ges även i kollektiva boenden och familjehem.
  • Stöd och särskilda insatser inom ramen för skyddet sker av kvalificerad personal med god kännedom om gruppens problematik.
  • Strukturerade riskbedömningar i ärenden rörande hedersproblematik samt ärenden rörande förstärkt skydd med hotbild och förföljelse från extern part än kärnfamilj.
  • Förändringsarbete i familjer enligt modellen ”trappan” när barn skyddas från hedersförtryck och hedersrelaterad brottslighet.
  • Kostnadsfritt konsulentstöd vid frågor rörande hedersproblematik och annan skyddsproblematik.
  • Utbildningar om hederskultur och arbete till stöd för de som utsätts.
  • Föreläsningar för personal som kan komma i kontakt med olika skydds problematiker.

För mer information om vår verksamhet eller placeringsförfrågan, vänligen kontakta oss på 040-42 42 54 alternativt vårt journummer 0732-424 247 eller maila oss på: kontakt@meliasresurs.se

Close