KVALITET OCH HÅLLBARHET

En organisation i ständigt lärande

Varje individ ska känna sig trygg och säker med den omsorg vi bedriver och utgångspunkten för oss är att varje individ alltid skall stå i centrum. Våra tjänster är något som upplevs av varje individ och vi tycker att varje individ har ett eget perspktiv på upplevelse av vad kvalitet innebär för den.
På Melias Resurs arbetar vi systematiskt med såväl teknisk och strukturell kvalitet som med fokus på att den enskilde ska vara riktigt nöjd.

METODER FÖR EN GOD KVALITET

Vi som företag behöver säkerställa lagstiftning, ledningssystem och ett bemötande utifrån våra egna värderingar och för att göra det använder vi ett kvalitetsprogram för att kunna uppnå säkerställandet. Programmet fungerar som ett verktyg för alla medarbetare i organisationen och den skall bidra med säkerställande av god och rättsäker omsorg.Det är vårt verktyg för att säkerställa att alla våra medarbetare ger god och säker vård och omsorg.

Programmet innehar fyra delar

  • planering
  • genomförande
  • utvärdering
  • utveckling

Dessa innehåller i sin tur arbetssätt och metoder för det dagliga arbetet samt verktyg för att mäta, följa upp och utveckla våra insatser.

Vi genomför regelbundet kvalitetsmätningar i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar mot checklistor. Resultaten bildar underlag för utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Vi följer upp avvikelser från planerade rutiner men fångar också upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och öka kvaliteten för framtiden.

MISSFÖRHÅLLANDEN (LEX SARAH)

Melias Resurs har utarbetade för rapportering, utredning och anmälan av risk för missförhållande (Lex Sarah) och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om rapporteringsskyldigheten. Vår uppdragsgivare informeras alltid och när så bedöms skickas anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)