JOUR OCH FAMILJEHEMSVÅRD

Familjehem, en andra chans, en möjlighet

På Melias Resurs arbetar vi med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Vi har idag ca 20 tal välrekryterande familjehem som kan möta kunder och omsorgstagares behov efter noga utvald och kontrollerad matchning. Vi är främst verksamma i Skåne och Stockholms län.

Vill du bli familjehem?

Kontakta oss

Placeringsförfrågan

Kontakta oss

Vad är ett familjehem?

Som familjehem hos oss blir du barnets nya familj allt ifrån några månader till en hel uppväxt beroende på längd på uppdrag som vi får från socialtjänst och i samråd med familjehemmet kommer överens om. Familjehemmet ansvar för de dagliga omsorgen, skolgång, hälsa och andra behovsområden så som känslomässigt stöd och positiv utveckling.

Vad handlar familjehemsvård om?

Att tillhandahålla familje- och jourhem, handlar om att erbjuda en tillvaro där barnen ska känna trygghet och säkerhet gällande såväl miljö som relation med familjen. Genom att systematisera vårt arbetssätt för hur vi väljer familjer, handleder familjer och familjehemskonsulenter samt regelbundet följer upp barnets utveckling (och i förekommande fall kontakten med de biologiska föräldrarna), vill vi ge det enskilda barnet de bästa förutsättningarna till ett värdigt och tryggt liv. Allt vi gör utgår från vår Vision och grundfilosofi.

Våra Jour och Familjehem

Vi lägger stor vikt vid att våra Familjehem har erfarenhet av barn med stora behov samt i förekommande fall även kompetens från flera kulturer och tala flera språk. För att möta barnens olika behov av vuxenstöd, erbjuder vi familjehem som består av olika sammansättningar, exempelvis mamma/pappa/barn, ensamstående män/kvinnor, par med vuxna barn och samkönade familjer.

Vi lägger även stor vikt vid att beakta familjens bakgrund, levnadsvanor och livssituation gällande om de har:

 •  en stabil social situation
 •  goda relationer till varandra
 •  stöd i sitt sociala nätverk

Likaså ställer vi krav på hemmiljön (t ex eget rum) samt närmiljön och möjligheter till fritidssysselsättning.

Våra familjehem får utbildning  2 ggr per år inom relevanta områden för just denna verksamhet samt att varje familj får en egen individuell utbildningsplan efter årlig utvecklingssamtal med familjehemskonsulent.

Jourhem

Jourhem är en placeringsform för barn/ungdomar som behöver tas omhand omedelbart. Här stannar de en kortare tid, för att antingen kunna flytta tillbaka till sin familj eller för att t ex placeras i familjehem. Under jourhemsplaceringen ska socialtjänsten utreda barnets/ungdomens situation och vad som framöver är bäst för barnet. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödd familjehemsvård.

Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Detta är en kvalificerad placeringsform som används då inte den konsulentstödda familjehemsvården räcker till. Placeringsformen innebär bl a att:

 • Familjehemmet har särskilt hög kompetens och erfarenhet av att möta klienter med omfattande behov och komplex problematik.
 • En förälder är alltid hemma och ibland krävs att båda föräldrarna är hemma, åtminstone under del av placeringen.
 • En klient är placerad i familjehemmet (syskon kan utgöra undantag).
 • Familjehemskonsulenten har dubbel tid avsatt för stöd och handledning av familjehemmet jämfört med konsulentstödd familjehemsvård.
 • Tillgång till avlastning för familjehemmet, i regel en helg (två övernattningar) i månaden. Avlastningshemmet är godkänt av socialtjänsten.
 • Om familjehemmet har behov finns även individuell handledning. Detta kan vara särskilt aktuellt för klienter med t ex autismspektrumstörning eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Andra tilläggstjänster som vi erbjuder är t ex psykoterapi, psykologkontakt, familjeterapi, omfattande nätverksinsatser och andra behandlingsinsatser samt återföreningssamtal med ursprungsfamiljen.

Våra Familjehemskonsulenter och krav:

Familjehemskonsulenterna har en betydande roll för barnen och familje-/jourhemmen. Som familjehem hos oss får familjehemmet stöd utbildning och handledning från familehemskonsulenter.  Konsulenternas arbete består till största delen av att vara en länk mellan socialtjänsten och familje-/jourhemmet. Den största uppgiften är att stötta och vägleda familjehemmen. En annan viktig uppgift är att handlägga de förfrågningar som inkommer samt utreda familjer enligt nya kälvesten och vår metod för utredning. Det är därför viktigt att hitta personer med rätt utbildning, erfarenhet och bakgrund som kan bidra till familjehemmets kompetens, lämplighet och utveckling.

Konsulenterna ska ha socionomexamen samt minst 5 års erfarenhet av arbete med barn inom socialtjänsten.

Obligatoriska utbildningar för samtliga konsulenter,  utbildning i nya Kälvesten och PRIDE (Parents Resources for Information, Development and Education) metoderna  utbildning i att arbeta med BBIC:s dokumentationssystem som genomsyras av triangeln och grundprinciperna.

För Socialtjänst/Uppdragsgivare samt process:

Placeringsprocessen startar omgående då vi får en förfrågan från socialtjänsten om placering i familje- eller jourhem. Placeringen föregås av flera delmoment innan vi tar ett beslut om slutligt familjehem.

Flöde för processen från att socialtjänsten kommer med förfrågan, till att socialnämnd beslutar om

familjehem.

 • SOCIALTJÄNST

Inkommer med förfrågan till verksamhetschef/konsulent

 • VERKSAMHETS-CHEF

konsulent Inhämtar info enligt vår process och delmoment, utredningar och utlåtanden

 • FAMILJEHEMS-KONSULENT

Hanterar informationen, utser därefter familjehem efter nogrann matchning mm. Ev besök annordnas för vårdnadshavare, socialtjänst,  den unge samt familjehemskonsulenten.

 • SOCIALNÄMND

Fattar beslut om familjehem